ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 2/2562

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

คณะสถิติประยุกต์

ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามประกาศข้างต้น จะต้อง

  • นำหลักฐานการขึ้นทะเบียนมารายงานตัวที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 11 – 13  ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 19.30 น.
    และวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ในประกาศฯ)
  • ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 11  – 16 ธันวาคม 2562 เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  • ผู้ที่มีผลการสอบเข้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 660 หรือ มีผลการสอบ TOEFL Paper (สอบปกติ) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEFL CBT (สอบผ่านคอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEFL IBT (สอบผ่าน Internet) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ มีผลการสอบ IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ จบการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอน ให้ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน ตามข้อกําหนดของสถาบัน โดยต้องแสดงผลการสอบที่ไม่เกินกำหนดอายุของผลคะแนนที่ยื่น หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอน พร้อมกับการยื่นคำร้องภายในช่วงเวลาที่คณะกำหนด
  • กำหนดการปฐมนิเทศ    วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี และเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562           วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563