ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 1/2562

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามประกาศข้างต้น จะต้อง

 • นำหลักฐานการขึ้นทะเบียนมารายงานตัวที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 15 – 17  พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 19.30 น.
  และวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ในประกาศฯ)
 • ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเข้าเรียน ระหว่างวันที่ 15  – 21 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ผู้ที่มีผลการสอบเข้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 660 หรือ มีผลการสอบ TOEFL Paper (สอบปกติ) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEFL CBT (สอบผ่านคอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEFL IBT (สอบผ่าน Internet) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ มีผลการสอบ IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ จบการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอน ให้ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน ตามข้อกําหนดของสถาบัน โดยต้องแสดงผลการสอบที่ไม่เกินกำหนดอายุของผลคะแนนที่ยื่น หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอน พร้อมกับการยื่นคำร้องภายในช่วงเวลาที่คณะกำหนด
 • กำหนดการปฐมนิเทศ          วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี และเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562           วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562     

               

 •   *** เฉพาะสาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 15) เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
 • ****สำหรับสาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (BA&I รุ่นที่ 4) และสาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล (DS รุ่นที่ 5) สามารถยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอเรียน วิชา วธวข 4001 พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ได้ที่ฝ่ายการศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่  26 พฤษภาคม 2562 (วันปฐมนิเทศ) และจะเริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562