ประกาศผลการคัดเลือกปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่ 2/2562

ตามประกาศของสถาบันที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/announces

กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข้าเรียน

  • รับเอกสารการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 15 – 24 พฤษภาคม 2562
    เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  • ชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 15 – 27  พฤษภาคม 2562

กําหนดการปฐมนิเทศ
  ปฐมนิเทศระดับสถาบัน วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

  • เวลา 08.00 น. ห้องประชุมจีระ บุญมาก
    อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(หลังจากการปฐมนิเทศของสถาบัน คณะมีจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

  • ปฐมนิเทศระดับคณะ

คณะสถิติประยุกต์ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 3  ห้อง 3001

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้จากไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายการศึกษา 02 727 3037-40