รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1.หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 • วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (COM รุ่นที่ 39)
 • วิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 23)

1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

 • วิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 22)

1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 14)

1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 16)

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.2  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี  หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นับถึงวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (วันเปิดภาคเรียน)

                     อนึ่ง ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่สถาบันกำหนดและสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ และหากสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าว เป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

3.คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ผู้สมัครควรมี

3.1  ผู้สมัครควรเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค (หากได้รับการยกเว้นต้องระบุในใบสมัครด้วย)

3.2  ผู้สมัครในสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควรมีความสามารถเขียนภาษาชุดคำสั่งอย่างน้อย 1 ภาษา และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

4. การขอรับใบสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่

4.1  download ข้อมูลใบสมัครจากเว็บไซต์  http://as.nida.ac.th

4.2  คณะสถิติประยุกต์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4.3  กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-7273036-40

5. วิธีการรับสมัคร

5.1  การสมัครทางอินเทอร์เน็ต (สมัคร Online) ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

5.1.1    ขั้นตอนการสมัคร Online

 1. ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
 2. ลงทะเบียน (เพื่อขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ)
 3. ตั้งรหัสผ่าน
 4. สมัครสอบ เลือกคณะสถิติประยุกต์ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ต้องการสมัคร
 5. กรอกข้อมูลผู้สมัคร

ในส่วนของลักษณะงาน/งานที่รับผิดชอบ ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการสมัคร

 1. ยืนยันการสมัคร (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร)
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบ และชำระเงินภายในวันวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท/ครั้ง)
 3. แนบหลักฐานการสมัครสอบผ่านระบบ (Attached File) หรือ ส่งทาง e-mail : entrance@nida.ac.th  หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงสถาบันภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 โดยส่งที่

กองบริการการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 (วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ)

หมายเหตุ       

 1. เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
 2. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันฯได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและข้อมูล
  การชำระเงินค่าสมัครสอบจากธนาคารถูกต้องตามใบแจ้งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลา
  การรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเองหลังการชำระเงินฝากธนาคาร 2 วันทำการ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th
 3. หากไม่จัดส่งเอกสารและไม่ชำระเงินภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ตสถาบันจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

5.2  การสมัครด้วยตนเอง

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ตามเวลาต่อไปนี้

ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561  (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น.

        เฉพาะ  วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

               วันพุธที่ 12 – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 19.30 น.

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา/วิชาเอก จากรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

  • สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (COM รุ่นที่ 39)
  • สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 23)

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

  • สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 22)

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  (4)  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 14)

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  (5)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 16)

 

อนึ่ง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะสมัครมากกว่า 1 สาขาวิชา/วิชาเอก
จะต้องกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามสาขาวิชา/วิชาเอก ที่เลือกสมัคร

6.ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • กรณีสมัครด้วยตัวเอง สาขาวิชา/วิชาเอกละ 800 บาท
 • กรณีสมัคร Online สาขาวิชา/วิชาเอกละ 820 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

7. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

7.1   หลักฐานแสดงวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

7.2   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครเคยศึกษาทุกแห่ง แห่งละ 1 ชุด (ในกรณีผู้สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเรียนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แนบผลการศึกษา (Transcript) ในระดับ (ปวส.) มาด้วย)

7.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

7.4   หนังสือรับรองการทำงานของผู้สมัคร พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

7.5   รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

7.6   ผลการสอบวิชาเฉพาะ 2 และ/หรือวิชาเฉพาะ 1 ของสถาบันและผลการสอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

7.7   หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.8   หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่

Assistant Registrar

Educational Service Division

National Institute of Development Administration

118 Serithai Road

Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand

หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 7.7 และ 7.8 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

8.การคัดเลือก

8.1   พิจารณาจากใบสมัคร

 • พิจารณาจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและประสบการณ์ของผู้สมัคร

8.2    สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

1)  ผู้สมัครที่มีผลการสอบมาตรฐาน เช่น GRE GMAT TOEFL หรือภาษาอังกฤษของสถาบัน (ซึ่งเป็นผลการสอบเข้าศึกษาต่อภาคปกติของสถาบัน) ภายใน 1 ปี อาจนำมายื่นพร้อมใบสมัคร เพื่อให้กรรมการใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกได้

2)  ผู้สมัครที่มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร สามารถยื่นเอกสารวิชาการเพื่อให้กรรมการใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกได้   ทั้งนี้ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

3)  ผู้สมัครที่สมัครรับการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งสาขาวิชา/วิชาเอก จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอกแยกกัน ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องรับผิดชอบตนเองในการเตรียมตัวสมัคร และ/หรือสอบตามเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ให้ครบถ้วนด้วย

9.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ http://as.nida.ac.th วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

10.วันและเวลาสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 และวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น.

11.การประกาศผลการคัดเลือก

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

12.การรับเอกสารขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน

ผู้ได้รับคัดเลือกสามารถรายงานตัวรับเอกสารขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 19.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

กรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกไม่สามารถรับเอกสารด้วยตนเองได้
สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงด้วย

13.การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้ที่ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาของธนาคารดังกล่าว

หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

14.ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 4,000  บาท
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 2,000  บาท
ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 3,500  บาท
ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 1,200  บาท
ค่าเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)  700  บาท
ค่ารักษาสถานภาพ (กรณีลาพักการศึกษา)       2,000  บาท
ค่ากิจกรรมพิเศษ (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) เฉพาะภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียน 8,000  บาท

 

สำหรับสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (56,000 บาท)

 • ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียน
 • ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ภาคละ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 

20,000  บาท

18,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ
(ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
600  บาท
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนผ่านธนาคาร 20   บาท

หมายเหตุ    1. จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนตลอดหลักสูตรรวมทั้งวิชาเสริมพื้นฐานที่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เป็นดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดไว้อย่างน้อย 46 หน่วยกิต
 • สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ กำหนดไว้อย่างน้อย 46 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

 • สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง กำหนดไว้อย่างน้อย 42 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กำหนดไว้อย่างน้อย 45 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

– กำหนดไว้อย่างน้อย 43 หน่วยกิต

 1. เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโท ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ดังนี้

“คะแนน NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)” หมายความว่า คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสารดำเนินการจัดสอบ

“คะแนน TOEFL” หมายความว่า คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL paper-based หรือ TOEFL computer-based หรือ TOEFL internet-based หรือ TOEFL ITP ที่เทียบเท่ากับ TOEFL paper-based

“คะแนน IELTS” หมายความว่า คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS (Academic)

                  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

(1) นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์
ในการเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำให้เป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

(2) นักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์
ในการเข้าศึกษาในสถาบันนักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือผลการสอบ TOEFL หรือผลการสอบ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

                  ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศฉบับนี้ กำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้

(1) ผลการสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น

(2) ผลการสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นังถึงวันยื่น

การศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา หรือการยกเว้นลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาของคณะภาษาและการสื่อสาร

 1. 3. ระยะเวลาศึกษา ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4–5 ภาคการศึกษา และ 1-2 ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ศึกษา ทุกสาขาวิชา/วิชาเอก ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต ยกเว้นภาคฤดูร้อน
 2. 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 1. 3. กรณีการขอยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

          ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ หากต้องการขอยกเว้น
การเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะสถิติประยุกต์ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การขอยกเว้นวิชาเสริมพื้นฐาน และต้องยื่นคำร้องในภาคการศึกษาแรกของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการยื่นคำร้องขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลการสอบเข้าสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ในวิชาภาษาอังกฤษด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 660 (NIDA TEAP)  หรือ มีผลการสอบ TOEFL Paper (สอบปกติ) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  หรือ มีผลการสอบ TOEFL CBT (สอบผ่านคอมพิวเตอร์)
ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน  หรือ มีผลการสอบ TOEFL IBT (สอบผ่าน Internet)  ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน  หรือ จบการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ในการสอน  ให้ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชานี้  โดยต้องแสดงผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ หลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนดไว้ในประกาศข้างต้น

15.การปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2
ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

16.วันเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2561      เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

หมายเหตุ    นักศึกษาจะต้องตรวจสอบตารางสอนสำหรับแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อทราบกำหนดที่แน่นอน ได้ที่ http://as.nida.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-7273036-40

17.กำหนดเวลาเรียน

ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน (คือวันเสาร์และวันอาทิตย์)

สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะเปิดให้บริการทุกวัน ในวันราชการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 18.00 น. ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์
จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือกรณีพิเศษ ซึ่งจะประกาศงดการให้บริการล่วงหน้า

18.สถานที่เรียน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ   ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดสถาบันฯสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/วิชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯ ไม่ได้

  ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร     ดาวน์โหลด ใบสมัคร     สมัครเรียน ออนไลน์