กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล