รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

  • วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (COM รุ่นที่ 38)
  • วิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 23)
  • วิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ (I-AM รุ่นที่ 4)
  • วิชาเอกความมั่นคงสารสนเทศ (ISC รุ่นที่ 1)

1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

  • วิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 25)

1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

  • วิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจ (BA&I รุ่นที่ 3)
  • วิชาเอกวิทยาการข้อมูล (DS รุ่นที่ 4)

1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 13)

1.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 15)

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561  (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น.

เฉพาะ  วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

วันพุธที่ 7 – วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 19.30 น.

  ลิงค์ปฏิทินการศึกษา  

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามประกาศฯ และใบสมัคร

  รายละเอียด (ประกาศรับสมัคร)     ขยายเวลารับสมัคร (ทางออนไลน์)     ใบสมัคร  

3 ความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น