โครงการกิจกรรมพิเศษหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ การบรรยายพิเศษ Thailand 4.0-Logistics (ลงทะเบียนฟรี!!!)

โครงการกิจกรรมพิเศษหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ การบรรยายพิเศษ Thailand 4.0-Logistics (ลงทะเบียนฟรี!!!)

โครงการกิจกรรมพิเศษหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
การบรรยายพิเศษ Thailand 4.0-Logistics

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เห็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการในการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์สำหรับ Thailand 4.0
  • เพื่อให้เล็งเห็นปัญหาและสามารถประเมินความท้าทายทางการบริหารจัดการโซ่คุณค่าและระบบโลจิสติกส์ (ELO5)
  • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในการตัดสินใจทางธุรกิจ (ELO1)

By Dr. Taybia Mohammed from Liverpool John Moores University, UK

Monday 25 March 2019

09:00 – 12:00 AM

ห้อง น-6011 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช

Time Schedule
 09:30 – 10:00 Registration
 10:00 – 11:00 Talk on logistics by Dr Taybia Mohammed from Liverpool John Moores University
 11:00 – 11:15 Coffee Break
 11:15 – 11:30 Presentation about GREAT Scholarships for Thai students

จัดโดย

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์

http://logistics.nida.ac.th/