เชิญส่งบทความเข้าตีพิมพ์วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูรายละเอียดได้ที่

https://tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/index