เชิญส่งบทความเข้าตีพิมพ์วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูรายละเอียดได้ที่

http://as.nida.ac.th/asit-journal