ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ตามประกาศคณะสถิติประยุกต์ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 รับสมัครสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาษรายชื่อ และสถานที่สอบ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานที่สอบ