ประกาศรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2651

ประกาศรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2651

เนื่องด้วยคณะสถิติประยุกต์ได้จัดงานประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะสถิติประยุกต์ขอประกาศบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) ในงานงานประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2651 ได้แก่ บทความ “การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณค่าจากตัวแบบการถดถอยสำหรับข้อมูลที่ถูกตัดปลายทางขวาแบบที่ 1 ที่มีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล” (A Comparative Study on Estimation from Regression Model for Type-I Right-Censored Data from Lognormal Distribution) ของ คุณศิวพร ทิพย์พันธุ์ และ ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี