ประกาศรับสมัครสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ด้วย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท