ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานการศึกษา

ตามประกาศคณะสถิติประยุกต์ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้