ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นั้น บัดนี้คณะสถิติประยุกต์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ดังนี้