ประกาศปิดคณะและสถาบัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และดำเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกวิชา

ประกาศปิดคณะและสถาบัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และดำเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกวิชา

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตต์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด 19
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563