กิจกรรมแต้มสี…เพื่อน้อง โรงเรียนในต่างจังหวัด ครั้งที่ 3

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม คณะสถิติประยุกต์

กิจกรรมแต้มสี…เพื่อน้อง โรงเรียนในต่างจังหวัดครั้งที่ 3

ณ. โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562