ขอเชิญร่วมงานงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันฯ ประจำปี 2561 (ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญร่วมงานงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันฯ ประจำปี 2561 (ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ขอเชิญร่วมงานงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันฯ ประจำปี 2561
การเสวนาในหัวข้อ “การยกระดับสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างยั่งยืน”
“Leveraging IT Capabilities for Sustainable Business Development”  โดยคณะสถิติประยุกต์ ณ ห้อง น-8007 อาคารนวมินทราธิราช นิด้า
รายละเอียดเพิ่มเติม http://conference.nida.ac.th/conference61/