FinTech and Blockchain

อบรม FinTech and Blockchain
FinTech & Blockchain (รุ่น 5)
PRICE
฿7,800.00

Speakers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Start

ตุลาคม 6, 2018 - 9:00 am

End

ตุลาคม 7, 2018 - 4:00 pm

Address

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   View map

FinTech and Blockchain (รุ่น 5)

หลักการและเหตุผล

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนทุกระดับสามารถการเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้งานในการดำเนินกิจการและชีวิตประจำวันได้ รูปแบบของการทำธุรกิจจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองก็สามารถมาขาดทุนล้มละลายไปได้ในช่วงเวลาไม่นาน เราจะรับรู้จากเหตุการณ์จากที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เพลง เช่าวีดีโอหรือภาพยนต์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การท่องเที่ยว และขนส่งมวลชน ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางธุรกิจต้องปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ บางธุรกิจก็หายไปจากวงโคจรชีวิตของเรา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจที่น่าเป็นห่วงก็คือ ธุรกิจธนาคารและการเงิน เนื่องจากมีบริษัทสตาร์ทอัพด้านการเงินเกิดขึ้นมากมายในช่วงที่ผ่านมา โดยอาศัยช่องว่างวิกฤตการณ์การเงินและล่มสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะธนาคารและธุรกิจการเงินขนาดใหญ่มีการปรับปรุงโครงสร้างให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว บริษัทใหม่ๆ ได้มีนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจการเงินที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับ ง่ายและสะดวกสบายกว่าเดิม โดยใช้งานผ่านเว็บไซด์หรือโทรศัพท์มือถือ เที่ยบกับรูปแบบของธนาคารและสถาบันการเงินแบบเดิมๆ ทำให้ประชาชนเกิดความยอมรับในนวัตกรรมต่างๆ ส่งผลให้ ธุรกิจธนาคารและการเงินต้องมีการปรับตัว หากไม่ดำเนินการใดๆ ก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ล่มสลายรายต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม FinTech and Blockchain

(1) เข้าใจถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของธุรกิจการเงิน เหตุผลและแรงจูงใจในการใช้งาน FinTech

(2) เรียนรู้และเข้าใจการดำเนินธุรกิจการเงินในรูปแบบใหม่ของ FinTech

(3) เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต้องธุรกิจการเงิน เช่น Blockchain เป็นต้น

(4) สนับสนุนให้ผู้เข้าอบรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน Fintech และ Blockchain เพื่อนำมาใช้กับองค์กรที่ทำงานอยู่

(5) ให้คำปรึกษาด้านการนำทคโนโลยีใหม่ๆ และการนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กร ที่เกี่ยวกับเรื่อง FinTech และ Blockchain

 

หัวข้อการการอบรม  (12 ชั่วโมง)

วันที่ เนื้อหา อบรม FinTech and Blockchain
วันที่ 6 ตุลาคม 2561

(9:00-12:00 น)

(1) Financial Technology Introduction

(2) Disruptive Technologies and Unbundling of Banks

(3) Digital Payment and Mobile Wallet

(4) Digital Loan and micro-finance

(5) P2P Lending

(6) CrownFunds

วันที่ 6 ตุลาคม 2561

(13:00-16:00 น)

 (1) Retail Investment with Robot Advisors

(2) Payment Backend Interface

(3) InsureTech

(4) P2P Insurance, AI in Insurance business

วันที่ 7 ตุลาคม 2561

(9:00-12:00 น)

(1) Blockchain Introduction

(2) Blockchain Applications Overviews

(3) Blockchain Technical Session

วันที่ 7 ตุลาคม 2561

(13:00-16:00 น)

(1) Blockchain Applications

(2) Blockchain use case in business

วันที่ 7 ตุลาคม 2561
(16:00-18:00 น)
 Consulting Services for Blockchain Development and Training.

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง Fintech and Blockchain ควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น คอร์สนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เบื้องต้น

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม Fintech and ฺBlockchain ได้ที่ ผศ.ดร. รัฐกร พูลทรัพย์  อีเมล์ : rattakorn@as.nida.ac.th

 

 

 

Facebook Page

Register

BUY NOW