Data Science in Predictive Analytics Using R Commander

Data Science in Predictive Analystics
PRICE
฿11,700.00

Speakers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
อาจารย์ประจำ หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

Start

มิถุนายน 6, 2018 - 9:00 am

End

มิถุนายน 8, 2018 - 6:00 pm

Address

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   View map

R Commander เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ได้ง่ายเนื่องจากออกแบบโดยใช้หลักการของ Graphic User Interface มีประสิทธิภาพสูงทัดเทียมกับโปรแกรมสำเร็จรูปราคาแพงหลายๆ โปรแกรม และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทางอินเตอร์เน็ต โปรแกรม R Commander สามารถเรียนรู้ได้ง่าย สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โปรแกรมดังกล่าวเป็น freeware และ open-source ที่กำลังเติบโตใช้งานอย่างรวดเร็วแพร่หลายในปัจจุบันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้น่าจะมีพื้นฐานเพียงพอที่จะไปศึกษาต่อด้วยตัวเองต่อไปได้ โดยเป้าหมายคือ Data Sceientist, Data Engineer, Business Analyst, Business Modeler, นักวิจัย นักวิชาการ นักธุรกิจที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนธุรกิจ

เนื้อหาใน Course นี้จะครอบคลุม เรื่องพื้นฐาน Descriptive Statistics, Exploratory Data Analysis, Statistical Graphic  และการวิเคราะห์เชิงทำนาย หมายถึงวิธีการของ Business Analytics และ Data Science ที่ใช้ในการทำนาย (Prediction) ตัวแปรตามที่สนใจศึกษา สถิติอนุมานเบื้องต้น อันได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภทพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนการสร้างแบบจำลองพยากรณ์

หลังจากนั้นเนื้อหาจะมุ่งไปที่การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ทางธุรกิจ อันได้แก่

Multiple Regression and Correlational Analysis และยกตัวอย่างในการวิเคราะห์ Employee Engagement การพยากรณ์ความรุนแรงของความเสียหาย (Severity) ของการรับประกันภัย
Binary Logistic Regression โดยยกตัวอย่างการจัดอันดับ Credit Scoring ในการปล่อยเงินกู้บ้านของลูกค้า การตัดสินใจซื้อของลูกค้า การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยว่ามีโอกาศความเสียหายของยอดสินไหมจากการรับประกัน พยากรณ์ยอดเคลมสินไหมหากมีสถานการณ์น้ำท่วม วิเคราห์ความเสี่ยงด้านประกันภัย เป็นต้น
ผู้เรียนไม่มีความจำเป็นต้องเขียนโปรแกรม แต่อย่างใด เน้นความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ธุรกิจ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการใช้โปรแกรม R Commander ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น เน้นเฉพาะสถิติเชิงบรรยาย กราฟฟิคทางสถิติ และ Exploratory Data Analysis
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการใช้โปรแกรม R Commander ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เน้นที่สถิติเชิงอนุมาน และแบบจำลองพยากรณ์ในธุรกิจ
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถคัดเลือกและสร้างแบบจำลองพยากรณ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับโจทย์ทางธุรกิจของตน

หัวข้อการอบรม

  1. บทนำสู่ R, บทนำสู่ R Studio, และบทนำสู่ Microsoft R Open
  2. บทนำสู่ R Commander ได้แก่ การติดตั้ง Graphic User Interface
  3. บรรยายสถานการณ์ธุรกิจโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ด้วย R Commander ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การวัดค่าแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงของข้อมูล ทั้งสำหรับตัวแปร Factor, ordered factor, และ Numeric และครอบคลุมเนื้อหาทั้ง Univariate และ Bivariate ให้สามารถบรรยายสถานการณ์ทางธุรกิจได้ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
  4. เล่าเรื่องด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟฟิคเชิงสถิติโดยใช้ R Commander สอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิก ตามแนวคิดของ John Tukey และการสร้างกราฟฟิคเชิงสถิติ (Statistical Graphics) ต่างๆ ด้วย R Commander
  5. Basic Statistical Inference with R Commander ได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท เป็นต้น
  6. Predictive Modeling with R Commander ได้แก่ Multiple Regression and Correlational Analysis, Binary Logistic Regression โดยเน้นการประยุกต์ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางธุรกิจ การจัดอันดับ Credit Scoring การพยากรณ์ความรุนแรงของความเสียหายจากการรับประกันภัย เป็นต้น
  7. Model selection and Model Checking สำหรับแบบจำลองในข้อ 6

หลักสูตรฝึกอบรมมีการบรรยายตามหัวข้อต่อไปนี้  ( 18 ชั่วโมง )

วันที่ เนื้อหา
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
9:00-12:00
 1. Introduction to R, R Studio, and Microsoft R Open
2. Introduction to R Commander and R Markdown
3. การติดตั้ง R Commander
4. Graphic User Interface ของ R Commander
5. การ set ภาษาไทยสำหรับ R Commander
6. บรรยายสถานการณ์ธุรกิจโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย Narrate your Business Situation by Descriptive Statistics with R Commander
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
13:00-16:00
Exploratory Data Analysis, and Statistical Graphic with R Commander
Histogram, Dot Plot Box Plot ,Stem and leaf plot, Density Curve, Scatter Plot Matrix, and others.
วันพฤหัสที่ 7 มิถุนายน 2561
9:00-12:00
1. Statistical Inference regarding mean
2. Statistical Inference regarding variance
3. Statistical Inference regarding correlation
วันพฤหัสที่ 7 มิถุนายน 2561
13:00-16:00
Multiple Regression and Correlational Analysis: Basic
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
9:00-12:00
Multiple Regression and Correlational Analysis: Residual Analysis and Model Checking
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
13:00-16:00
1. Binary Logistic Regression
2. Multinomial Logistic Regression
3. Credit Scoring Model

 

วิธีสอน บรรยาย สาธิต ลงมือทำตาม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมควรมีพื้นฐานผ่านการเรียนสถิติเบื้องต้นมาแล้วอย่างน้อย 1 วิชา มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น คอร์สนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เบื้องต้น ไม่ใช่ Advanced User แต่ผู้เรียนควรมีประสบการณ์ด้านสถิติมาก่อน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม R Commander ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานได้
2) ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอข้อมูลสถิติ กราฟฟิคทางสถิติ สำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจได้
3) ผู้เข้าอบรมสามารถไปนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้าน Data Science การวิเคราะห์เชิงทำนาย

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธิสา คงรื่น เบอร์โทรศัพท์ 0-2727-3083-84, ศูนย์คอมฯ 063-798-5448 หรือ อีเมล์ : training@as.nida.ac.th

 

 

บทความจากอาจารย์ผู้สอน  มองบ้านแลเมือง  intelligence and information  FB: Business Analytics and Intelligence, GSAS, NIDA

MORE DETAIL

Phone

0-2727-3037-40

Email

training@as.nida.ac.th