Agile Management for Digital Enterprise

Agile Management for Digital Enterprise (รุ่นที่ 1)
PRICE
฿8,900.00

Speakers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Start

กุมภาพันธ์ 16, 2020

End

กุมภาพันธ์ 23, 2020

Address

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   View map
Agile Management for Digital Enterprise
หลักสูตรอบรม  การบริหารงานแบบ Agile สำหรับองค์กรยุคดิจิทัล
วิทยากร  ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ระยะเวลาของการอบรม  (จำนวนรวม 12 ชั่วโมง)
 •         วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 -16.00 น.
 •         วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 -16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย 

 •  ผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •  เจ้าของกิจการ
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • บุคลที่สนใจทั่วไป

จํานวนเปิดรับ จํานวน 30 คน

ค่าลงทะเบียน 8,900 บาท

สถานที่  อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักการและแนวคิด
ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ระบบดิจิทัลนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า แนวคิดและรูปแบบธุรกิจยุคดิจิทอลมีเพิ่มขึ้นทุกวัน บริษัทฯ ส่วนใหญ่มีปัญหาในการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาธุรกิจแบบดิจิทัล ดังนั้นการปรับตัวเพื่อสู้กับคู่แข่งจะต้องใช้วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่รวดเร็วและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานะการณ์และต้องการของลูกค้า การบริหารแบบ Agile จึงเป็นวิธีการพัฒนาระบบดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะ Tech Startup หรือองค์กรที่จะต้องสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว จากการสำรวจในปี 2562 พบว่าองค์การต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปมีการนำ Agile Development ไปใช้ในการพัฒนา สูงถึง 97 % (versionone.com) หลักสูตรอบรมนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่อธิบายให้เข้าใจถึง หลักการและเหตุผลที่สำคัญในการใช้ Agile Development เพื่อพัฒนาฯ รวมถึงเรียนรู้วิธีการขั้นตอนในการพัฒนาต่างๆ และวิธีคิดเพื่อประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้การบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิด Agile Development
 2. เข้าใจวิธีการทำงาน กระบวนการ บทบาทหน้าที่ของทีมงาน การบริหารโครงการแบบ Agile
 3. แนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัล ที่รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
 4. สามารถนำเครื่องมือแบบ Scrum และ Kanban ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ  (12 ชั่วโมง)

วันแรกของการอบรม

Introduction for Agile Development

 • Agile development
 • Why Agile and Benfits
 • Extreme Programming
 • Scrum Methodolgy
 • Kanban Board
วันที่สองของการอบรม

Scrum Workshop

 • Agile Coach overview
 • User Story and Story Point
 • Project Estimation and Management
 • Backlog Item and Sprint
 • Retrospective
 • Scrum Master and Agile Coach
 • Lean Process Improvement

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม Agile Management for Digital Enterprise  ได้ที่ ผศ.ดร. รัฐกร พูลทรัพย์  อีเมล์ : rattakorn@as.nida.ac.th

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนโดย กรุณากดปุ่ม “JOIN THIS EVENT” (ด้านบนของหน้านี้)
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุลภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพราะจะนำไปใช้ในการออกประกาศนัยบัตร)
 3. การชำระเงิน กรุณาโอนค่าอบรมมาที่ นายรัฐกร พูลทรัพย์: ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เลขที่บัญชี: 944 023564 7
 4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน อีเมล์ : rattakorn@as.nida.ac.th
 5. ใบเสร็จจะออกในนาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้มารับในวันแรกของการเรียน (หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามองค์กรหรือบริษัท กรุณาแจ้งทาง Email)
 6. ใบประกาศนียบัตรจะออกให้หลังจากเรียนจบและส่งไปรษณีย์ไปให้ตามที่อยู่

MORE DETAIL

Phone

089-158-1747

Email

rattakorn@as.nida.ac.th