YEAR: 2016

 • รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช, “An Alternative Goodness of – fit test for a Gamma Distribution Based on the Independence Property”,Chiang Mai Journal of Science, 2016
 • รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช, “ทัศนคติของนักศึกษาต่อผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิดเสรีในอาเซียน ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานสายอาชีพ ICT”, วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.2559)
 • รศ.ดร.โอม ศรนิล, “Automatic Candlestick Chart Pattern Recognition”, International Journal of Applied Engineering ปีที่ 10 เล่มที่ 2 หน้า 1833-1836
 • รศ.ดร.โอม ศรนิล, “Automatic Trend Line Construction Using Genetic Algorithm”, International Journal of Applied Engineering มกราคม 2559 ปีที่ 10 เล่มที่ 2 หน้า 1837-1841
 • รศ.ดร.โอม ศรนิล, “Minimizing Redundant Messages and Improving Search Efficiency under Highly Dynamic Mobile P2P Network”, Journal of Engineering Science and Technology Review, ปีที่ 9, เล่มที่ 1, หน้าที่ 23-35.
 • ผศ.ดร.สุกัญญา สุรเนาวรัตน์, “Enhancing Learning Experiences in Database Classes for Non-Cs Students”, Proceeding ของ 8th International Conference on University Learning and Teaching (InCULT 2016).
 • ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม, “Improved approximation algorithms for single-tiered relay placement”, Journal of Combinatorial Optimization ปีที่ 31 เล่มที่ 3 หน้า 1280-1297 (April 2016).
 • รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช, “On Properties of the difference between two modified Cp statistics in the nested multivariate linear regression models”,Global Journal of Pure and Applied Mathematics. ปีที่ 12 เล่มที่ 1 หน้า 481-491 (2016).
 • รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช, “Variable elimination in nested DEA models:a statistical approach”,International Journal of Operational Research (2016) ปีที่ 27 เล่มที่ 3
  หน้า 389-410
 • รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช, “Efficiency Comparison of Conventional Estimators and Modified Searls Estimators”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 39 เล่มที่ 3 หน้า 327-336.
 • รศ.ดร.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร, “Provably Authenticated Group Key Agreement based on Braid Groups – The Dynamic Case”, International Journal of Network Security
 • รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, “Recall and Guessing Rate on Image Recognition”, The Journal of Information System Security (JISSec) ปีที่ 2 เล่มที่ 2.
 • ผศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ, “Security Concerns in Cloud Computing for Knowledge Mangement Systems”, Proceedings of International Conference on Information Technology and Statistics (ICITS 2016) หน้า 53-61 .
 • ผศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ, “The Development of A Computer Maintenance System On Mobile Phones”, Proceedings of the National Conference on Applied Statistics and Information Technology (March 2016) ปีที่ – เล่มที่ – หน้า 106-120
 • รศ.ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, “การค้นคืนภาพเชิงเนื้อหาโดยใช้ 2-แกรมของรหัสเชิงคำของซุปเปอร์พิกเซลเพื่อนบ้านตามเข็มนาฬิกา”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกราคม 2559.
 • ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส, “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิตโดยใช้แบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory”,วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มกราคม 2559.
 • ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส, “พฤติกรรมการเปิดรับชมที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร”,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เดือนมกราคม 2559
 • รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ปี พ.ศ.2548-2555”, วารสารพัฒนาสังคม ปีที่ 19 เล่มที่ 1 (2559).

YEAR: 2015

YEAR: 2014

 • N. Thamakornnonta. “Using Social Network To Increase Job Satisfaction in Thailand”. 2014.
 • T. Siriborvornratanakul. “Vision-based Smart Mobile Projection:A Study of Infrared Projection and Sensing in a Ubiquitous Environment”. 2014.
 • O. Sornil. “การคัดเลือกตัวแปรสำหรับการจำแนกประเภทโดยวิธีฟัซซีแบบวิวัฒนาการ”. 2014.
 • P. Hiranvanichakorn and S. Auwatanamongkol. “สภาพและแนวโน้มการประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไท”. 2014.
 • . นันทพร บุญสุข and J. Jitthavech. “เกณฑ์และสถิติทดสอบในการคัดเลือกตัวแปรอิสระในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุกรณีที่ไม่ใช้ตัวแบบเต็มรูป”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., Vol. ปีที่ 37 ฉบับที่ 2, เม.ย. – มิ.ย. 2557, 2014, pp. 228-238.
 • . ดำรงสิทธิ์ สมศักดิ์ and J. Jitthavech. “ตัวแบบการพยากรณืปริมาณขายของอุตสาหกรรมไส้กรอกโดยใช้เทคนิคอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค”, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, Vol. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1, ม.ค.-มิ.ย. 2556, 2014, pp. 37-46.
 • . นิศาชล งามประเสริฐสิทธิ์ and J. Jitthavech. “การคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบเชิงเส้นพหุในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูงโดยวิธีการถดถอยแบบขั้นตอนกับการค้นหาแบบต้องห้าม”, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, Vol. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2, ก.ค.-ธ.ค. 2556, 2014, pp. 76-89.

YEAR: 2013

 • J. Jitthavech and V. Lorchirachoonkul. ““Estimators in Simple Random Sampling: Searls Approach””, Journal of Science and Technology, 35(6), 749-760.. 2013.
 • V. Lorchirachoonkul and J. Jitthavech. “ความเสี่ยงในอาชีพเกษตรกรรม และการปลูกข้าวในประเทศไทย”, การประชุมวิชาการ “ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลย์และยั่งยืน” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2013.
 • D. Teerawanviwat. “Resource Transfer between Parents and Children:A Comparison between Urban and Rural areas”. 2013.
 • P. Kucharoen. “Design and Implementation of a Secure Online Lottety System”. 2013. [Full text]
 • S. Suranauwarat. “A Visual and Interactive Learning Tool for CPU Scheduling Algorithms”. 2013. [Full text]
 • R. Poonsuph. “A Practical Real-Time Vital Sign Monitoring System in Thailand”. 2013. [Full text]
 • S. Auwatanamongkol and P. Hiranvanichakorn. “การออกแบบระบบแปลงอย่างเร็วจากจำนวนเศษเหลือเป็นจำนวนตัวเลขโดยใช้ตาราง”. 2013.

YEAR: 2012

 • V. Lorchirachoonkul and J. Jitthavech. ““การพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาคของประเทศ””, วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555. 2012.
 • N. Thamakornnonta. “Satisfaction of Internet Banking in bangkok and Metropolitan Areas”. 2012. [Full text]
 • S. Chongcharoen. “One-Sided Multivariate Tests for High Dimensional Data”, Journal of Mathematics and Statistics. 2012. [Full text]
 • S. Chongcharoen. “Scale Invariant Follmann-type Tests”, Journal of Applied Sciences. 2012. [Full text]
 • T. Siriborvornratanakul. “Smart Mobile Projector a Future where Physical and Virtual Information are Seamlessly Combined”. 2012. [Full text]
 • K. Amaruchkul. “A Note on Three-Parameter Buy-Back Contract in Newsvendor Setting”. 2012. [Full text]
 • . กานต์ณัฐ ณ บางช้าง and J. Jitthavech. “การคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงพหุด้วยวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม”, วารสารวิทยาศาสตร์ มข., Vol. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1, ม.ค.-มี.ค. 2556, 2012, pp. 250-261.

YEAR: 2011

 • . Chukiat Viwatwongasem, J. Jitthavech, J. Jitthavech and V. Lorchirachoonkul. ““Minimum MSE Weights of Adjusted Summary Estimators of Risk Difference in Multi-Center Studies”.”, Open Journal of Statistics (http://www.SciRp.org/journal.ojs/). 2011.
 • J. Jitthavech and V. Lorchirachoonkul. ““Variable elimination in nested DEA models by the Tukey HSD procedure””, International Conference Applied Statistics 2011, Sep 25-28, Ribno (Bled), Slovenia. 2011.
 • V. Lorchirachoonkul and J. Jitthavech. ““MSE Weights of Ratio Estimator in Stratified Random Sampling””, International Conference Applied Statistics 2011, Sep 25-28, Ribno(Bled), Slovenia. 2011.
 • . Waragkhana Keerativibool, J. Jitthavech and V. Lorchirachoonkul. ““Model Selection in a System of Simulataneous Equations Model””, Communication in Statistics-Theory and Methods, 40: 373-393.. 2011.
 • J. Jitthavech and . วรรณพร จันโทภาส. ““การเปรียบเทียบการทดสอบและวิธีการแก้ปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อนในการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย””, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2554). 2011.
 • J. Jitthavech and . กานต์ณัฐ. “การคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณโดยใช้วิธีค้นหาแบบต้องห้าม”, การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2554 สงขลา ประเทศไทย. 2011.
 • K. Amaruchkul. “Non-Cooperative Game in Overbooking Problem”. 2011. [Full text]

YEAR: 2010

 • J. Jitthavech. ““A Goodness-of-Fit Measure for a System-of-Equations Model””, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 32(5), p519-525.. 2010.
 • V. Lorchirachoonkul and J. Jitthavech. “ผลกระทบจากนโยบายส่งเสริมน้ำมัน E85”, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 3. 2010.
 • . พลากร สีน้อย and J. Jitthavech. ““สถิติทดสอบเพื่อคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ””, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 15, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2553). 2010.

YEAR: 2009

 • J. Jitthavech, W. Keerativibool and V. Lorchirachoonkul. ““Autocorrelation Correction in a Regression Model””, Annul Applied Statistics Conference, Pattaya, Thailand May 21-22. 2009.
 • J. Jitthavech and V. Lorchirachoonkul. “”A Statistical Procedure for Variable Selection in a DEA Model””, 14th Asia Pacific Decision Sciences Institute Conference, Shanghai, China, July 4-8. 2009.
 • . วรรณพร จันโทภาส and J. Jitthavech. “”การเปรียบเทียบการทดสอบและวิธีการแก้ปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน””, การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2552 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2552 พัทยา ประเทศไทย. 2009.
 • . กฤษดา แสวงดี, V. Lorchirachoonkul, J. Jitthavech and D. Teerawanviwat. ““ตารางชีพการทำงานของพยาบาลวิชาในประเทศไทย””, วารสารประชากรปีที่ 1ฉบับที่1 หน้า 73-79 (กันยายน 2552). 2009.

YEAR: 2008

 • J. Jitthavech and V. Lorchirachoonkul. “”A Variable Selection Criterion for a General VARDL (p,q) Model””, 13th Asia Pacific Decision Sciences Institute Conference, Brisban, Australia July 1-5.. 2008.
 • V. Lorchirachoonkul, W. Chaisilaparungruang and J. Jitthavech. ““ประสิทธิภาพ ด้านเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย””. 2008.