หนังสือ/ตำราวิชาการ

ม.ค.
15

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รศ.ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องการกำหนดขอบเขตโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ และค่าใช้จ่ายที่มากเกินกว่าที่ประมาณการไว้ …

DETAIL
ม.ค.
15

การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง โดย รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

หนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองในรูปแบบการทดลองที่แตกต่างกัน …

DETAIL