หนังสือ/ตำราวิชาการ

พ.ย.
12

Revenue Optimization Models โดย รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

ในยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลนับเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ …

DETAIL
ส.ค.
12

สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียน โปรแกรม R เบื้องต้น โดย อ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

ในยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลนับเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ …

DETAIL
ก.ค.
10

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ โดย ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

ทราบหรือไม่ว่าธุรกิจเทคสตาร์ตอัปมากกว่าร้อยละ 90 ในอดีตล้มเหลวด้วยเหตุผลหลักว่า “ทำมาแล้วไม่มีคนใช้” เพราะ …

DETAIL
พ.ค.
15

การทำเหมืองข้อมูล ฉบับปรับปรุง โดย รศ.ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล

ในยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลนับเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ …

DETAIL
เม.ย.
10

ศิลป์และศาสตร์ของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสารในองค์กรจากขนบสู่นวัตกรรม โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

ตำราเล่มนี้ ผู้เขียนใช้เวลาเจ็ดปีในการประมวลความคิดและเขียนถ่ายทอดโลกของกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ …

DETAIL
ก.พ.
05

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รศ.ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องขอบเขตโครงการ ระยะเวลาดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่มากเกินกว่าที่ประมาณการไว้ …

DETAIL
ม.ค.
15

การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลอง โดย รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

หนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองในรูปแบบการทดลองที่แตกต่างกัน …

DETAIL
มิ.ย.
09

ทฤษฏีการชักตัวอย่าง โดย ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี

เป็นตำราเน้นด้านทฤษฎีการซัก(สุ่ม)ตัวอย่าง เป็นการเสริมด้านทฤษฎีตามเนื้อหาที่ปรากฎในตำราเรื่อง “การสำรวจด้วยตัวอย่าง : การซักตัวอย่างและการวิเคราะห์” ที่ …

DETAIL