การสอบประมวลความรู้

ส.ค.
22
ก.ค.
13
พ.ค.
11

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1/2561

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559…

DETAIL
มี.ค.
13
ม.ค.
31
ธ.ค.
13
พ.ย.
15

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 2/2560

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559…

DETAIL
มี.ค.
13
Page 1 of 212