มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ก.ค.
22

หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ. ประจำปี 2560

หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) …

DETAIL