ข่าวนักศึกษาภาคปกติ

ม.ค.
10
ม.ค.
04
พ.ย.
20
พ.ย.
12
ต.ค.
22

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2/2561

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561…

DETAIL
ต.ค.
03
ก.ย.
03
พ.ค.
30
Page 3 of 3123