ข่าวนักศึกษาปริญญาเอก

ก.ค.
05

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2562

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562…

DETAIL
มิ.ย.
09
พ.ค.
07
เม.ย.
11
มี.ค.
20
ก.พ.
26
ม.ค.
29
ม.ค.
04
Page 1 of 212