ข่าวสาร/กิจกรรม

ม.ค.
10

ประกาศ ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560

ประกาศ ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560 [...]
DETAIL
ม.ค.
10
ม.ค.
09

ประกาศผลรายงานความก้าวหน้า ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศผลรายงานความก้าวหน้า ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1/2560 [...]
DETAIL
ม.ค.
08
ธ.ค.
13
พ.ย.
15

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 2/2560

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559…

DETAIL
ก.ย.
25
ก.ย.
21
Page 1 of 212