รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ ประจำปี 2562

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ ประจำปี 2562

          สืบเนื่องจากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 บัดนี้ทางคณะสถิติประยุกต์ได้ขอเผยแพร่ Full Online Proceeding  ของการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ ประจำปี 2562 โดยท่านสามารถ Download ได้ที่นี่