ขอเชิญเข้าร่วมงาน “The IT Transformation: Shaping the Future” (ฟรี)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “The IT Transformation: Shaping the Future” (ฟรี)

เชิญชวนผู้สนใจ Stay Updated กับ Technology Trends ใหม่ ๆ
เข้าร่วมงาน

“The IT Transformation: Shaping the Future”
จัดโดยหลักสูตร ITM ร่วมกับ CompTIA

พบวิทยากรชื่อดังจาก
Network Training Center & Ayudhya Allianz

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2
อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน