ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมแต้มสี…เพื่อน้อง โรงเรียนในต่างจังหวัด ครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมแต้มสี…เพื่อน้อง โรงเรียนในต่างจังหวัด ครั้งที่ 3

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม คณะสถิติประยุกต์

กิจกรรมแต้มสี…เพื่อน้อง โรงเรียนในต่างจังหวัดครั้งที่ 3

ณ. โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน เป็นที่ซึ่งให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการ ความรู้ในการดำเนินชีวิต และการเรียนรู้การเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักคุณธรรมและจริยธรรมในการช่วยเหลือสังคม เป็นสถานที่ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างและบ่มเพาะเด็กให้เติบใหญ่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มากกว่าอยู่ที่บ้าน  ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนจึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่มีอิทธิพลในการสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรจะมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด

จากสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง อยู่ในสภาพที่เก่าและสีหลุดลอก ตามสภาพกาลเวลา ซึ่งทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในชนบท ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรมีไม่มาก ทางคณะสถิติประยุกต์ได้เยี่ยมชมและพูดคุยกับทางโรงเรียน และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพราะทางโรงเรียนได้เน้นการให้เด็กลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเอง ดังนั้นเพื่อให้เด็กมีสถานที่ไว้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมอาชีพในอนาคตต่อไป จึงทำให้เกิดกิจกรรมแต้มสี…เพื่อน้อง โรงเรียนในต่างจังหวัดครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ ภาคปกติ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักการเสียสละเวลาและแรงกายในการช่วยเหลือผู้อื่น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และต่างสาขาวิชา ให้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็นพลเมืองโลก ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักการเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น
  3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนในต่างจังหวัด ให้สวยงามมีบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้
  4. เพื่อสร้างความรัก และความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาและต่างรุ่น
  5. เพื่อฝึกการทำงานร่วมกัน และการแก้ไขปัญหาจากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษา คณะสถิติประยุกต์ มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม เสริมสร้างระเบียบวินัย  และการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ไขปัญหา รู้จักการเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในสังคม

บริจาคได้ที่ บัญชี “กิจกรรมเพื่อสังคม คณะสถิติประยุกต์” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 944-024596-8

รับบริจาคถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562

ทางคณะขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน มา ณ ที่นี้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02-727-3080 (ศศินันท์) หรือ 02-727-3078 (บุญชนะ)
อีเมล sasinan@as.nida.ac.th