การประกวดบทความวิจัย สาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561

การประกวดบทความวิจัย สาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561

(ขอขยายเวลารับสมัครบทความ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561)

ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ร่วมส่งบทความวิจัยเข้าประกวด  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นบทความวิจัยที่เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสาร งานประชุมวิชาการและการประกวดบทความอื่นๆ บทความวิจัยจะต้องเป็นงานเขียนที่นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยบทนำ (Introduction) ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ เชิงอรรถ อ้างอิง (ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

2. เอกสารที่ใช้ประกอบเพื่อเข้ารับการประกวด ประกอบด้วย บทความวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น

สถิติ  สถิติประยุกต์  การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล  การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง  การจัดการโลจิสติกส์  การวิจัยดำเนินงาน  เทคโนโลยีการตัดสินใจ ประชากรและการพัฒนา  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการระบบสารสนเทศ  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์(easychair) ตามลิงก์นี้

https://easychair.org/conferences/?conf=asitjournal2018

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติมการประกวดบทความวิจัย

ประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง การประกวดบทความวิจัย สาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑