ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม

คณบดี คณะสถิติประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์,อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

หัวหน้าสาขาวิยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง, อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

รองผู้อำนวยการหลักสูตร ภาคพิเศษ, อาจารย์ สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

อาจารย์ สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ

ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

ผู้อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ,อาจารย์ประจำ

ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ประจำ

ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

ดร.วัชรีภรณ์ ไชยมงคล

อาจารย์ประจำ

ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร

อาจารย์ประจำ