ศาสตราจารย์ ดร.สำรวม จงเจริญ

อาจารย์ประจำ หลักสูตรสถิติประยุกต์

รองศาสตราจารย์ ดร.โอม ศรนิล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ , อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช

อาจารย์ประจำ หลักสูตรสถิติประยุกต์

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม

อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สุรเนาวรัตน์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ผู้อำนวยการโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ , อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

อาจารย์ประจำ หลักสูตรสถิติประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

รักษาราชการแทนคณบดี คณะสถิติประยุกต์ , อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

ผู้อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ , อาจารย์ประจำ หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา, อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ดร.วรรณฤดี สกุลภักดี

อาจารย์ประจำ หลักสูตรสถิติประยุกต์