ดร.วัชรีภรณ์ ไชยมงคล

อาจารย์พิเศษ , อดีตอาจารย์ประจำคณะ

ศาสตราจารย์ ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

อาจารย์พิเศษ , อดีตอาจารย์ประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

อาจารย์พิเศษ , อดีตอาจารย์ประจำคณะ

ดร.ชญานิน เกิดผลงาม

อาจารย์พิเศษ

Chompoopen Sirithorn

อาจารย์พิเศษ