ศาสตราจารย์ ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

อาจารย์พิเศษ , อดีตอาจารย์ประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.โอม ศรนิล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช

อาจารย์ประจำ หลักสูตรสถิติประยุกต์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม

อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สุรเนาวรัตน์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ,อาจารย์ประจำ หลักสูตรสถิติประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

คณบดี คณะสถิติประยุกต์ , ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา, อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ดร.วัชรีภรณ์ ไชยมงคล

อาจารย์พิเศษ , อดีตอาจารย์ประจำคณะ

ดร.วรรณฤดี สกุลภักดี

อาจารย์ประจำ หลักสูตรสถิติประยุกต์

ดร.วรพล พงษ์เพชร

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

ดร.ชญานิน เกิดผลงาม

อาจารย์พิเศษ

Chompoopen Sirithorn

อาจารย์พิเศษ