เลขานุการคณะสถิติประยุกต์

นายวรเทพ จันทกนกากร

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

กลุ่มงานการศึกษา

นางสุภาพร หงษาวงษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ,หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

นายสรายุทธ อินทรอ่ำ

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นายกันต์ธีระ ลิ้มวิวรรธนากุล

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

นางสาวดุษฎี กองเพิ่มพูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ

นายชาญยุทธ แสงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางชลธิชา สายศิลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ วงค์กองแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางบานเย็น ปานมาก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางรัตนา จิตต์ชุ่ม

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายศุภชัย น้อยสนิท

พนักงานขับรถยนต์

นางเฉลา ไชยศิรินทร์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายบุญชนะ เมฆโต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มงานนโยบายและแผน

นางสาววิมล ชูเกียรติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ, รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวศศินันท์ บัญลือสิงห์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

นางสาวนิตยา ชูแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ, รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน

โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์

นายสุระ ขันทีท้าว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ,รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์คอมพิวเตอร์

นางสาวสุธิสา คงรื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ