คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

คณบดี คณะสถิติประยุกต์ , ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ