คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม

คณบดี คณะสถิติประยุกต์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ประจำ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา