คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการจัดโครงสร้างองค์กรในการบริหารแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานหลัก ดังต่อไปนี้

 1. งานวิชาการ
 2. งานบริหาร
 3. งานวางแผนและพัฒนา

นอกจากนี้ยังมีสำนักงานเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานใหญ่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะสถิติประยกต์ และมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก

 • หน่วยสารบรรณและการเจ้าหน้าที่
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

2. กลุ่มงานคลังและพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก

 • หน่วยการเงินและและบัญชี
 • หน่วยพัสดุ

3. กลุ่มงานการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก

 • หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 • หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

4. กลุ่มงานนโยบายและแผน แบ่ง ออกเป็น 2 งานหลัก

 • หน่วยจัดทำแผนและอัตรากำลัง
 • หน่วยประเมินผลและพัฒนาระบบการบริหาร

5. กลุ่มงานบริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 งานหลัก

 • หน่วยพัฒนาโปรแกรม
 • หน่วยบริการและเทคนิค