ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

คณะมีการดำเนินโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นักศึกษา และบุคลากร อาทิ

ความร่วมมือระหว่างคณะสถิติประยุกต์ กับ KAIST ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2009

MOU_12-20140120-093318

MOU_KAIST-20140120-093318

MOU_4-20140120-093317

ความร่วมมือระหว่างคณะสถิติประยุกต์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2012

032-20120903-20140120-093317

041-20120903-20140120-093317

ความร่วมมือระหว่างคณะสถิติประยุกต์ กับ บริษัท International Services&Alliances .Co.Ltd. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2013

015-20121011-20140120-093317

016-20121011-20140120-093317

ความร่วมมือระหว่างคณะสถิติประยุกต์ กับ Decision Science Institute เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2020