ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

1. เมื่อผู้เขียนบทความส่งบทความทางอีเมล์ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กองบรรณาธิการจะพิจารณาเบื้องต้นในเรื่องของเนื้อหาว่าอยู่ในขอบเขตวารสารหรือไม่ รูปแบบตรงตามที่กำหนดหรือไม่

2. หากผ่านการพิจารณาขั้นที่ 1 แล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระ ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพทางวิชาการ

3. กองบรรณาธิการรวบรวมผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งให้ผู้เขียนบทความเพื่อแก้ไข

4. ผู้เขียนบทความส่งบทความที่ได้แก้ไขตามคำแนะนำพร้อมสรุปสิ่งที่ได้แก้ไขกลับคืนมายังกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร ในกรณีที่ ผู้แต่งบทความไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ

5. การตอบรับหรือปฏิเสธจะแจ้งผู้เขียนบทความผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก เมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์แล้วกองบรรณาธิการจะส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์พร้อมซีดีของวารสารที่ตีพิมพ์บทความไปให้ผู้เขียน