กองบรรณาธิการวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล                                 บรรณาธิการ

( คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วิจิตรธรรมรส                                   รองบรรณาธิการ

( คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ )

ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์                                      กรรมการ

( คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล ดุรงค์วัฒนา                                           กรรมการ

(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

รองศาสตราจารย์ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์                                        กรรมการ

( คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

รองศาสตราจารย์ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์                                               กรรมการ

(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

ศาสตราจารย์ ดร.สำรวม จงเจริญ                                                   กรรมการ

( คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ )

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา                                   กรรมการ

( คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ )


คณะกรรมการบริหารวารสาร

ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด                                                             ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล                          กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล                               กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก                               กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วิจิตรธรรมรส                              กรรมการ

ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์                                                            กรรมการ

นายวรเทพ จันทกนกากร                                                        กรรมการและเลขานุการ