บรรณาธิการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสถิติประยุกต์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 . เสรีไทย แขวงคลองจั่น 

เขตบางกะปิ  กทม. 10240

โทรศัพท์ :  02-727-3053, 02-727-3035

โทรสาร : 02-374-3061

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.