วัตถุประสงค์

วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและคัดเลือกผลงานทางวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการแบบออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายนและฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. บทความวิจัย (Research Paper) คือ งานเขียนที่นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยบทนำ (Introduction) ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ เชิงอรรถอ้างอิง(ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

          2. บทความวิชาการ (Academic Paper) คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

ขอบเขตเนื้อหาบทความที่รับตีพิมพ์

- สถิติ

- การวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย

- การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

- การจัดการโลจิสติกส์

- การวิจัยดำเนินการ

- เทคโนโลยีการตัดสินใจ

- ประชากรและการพัฒนา

- วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การจัดการระบบสารสนเทศ

- วิศวกรรมซอฟต์แวร์

- บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง