ด้วยคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม มิถุนายนและฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ธันวาคม ในการนี้ คณะสถิติประยุกต์จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยและ นิสิตนักศึกษาส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถส่งบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามทางอีเมล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวน์โหลด Template