หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Master of Science Program in Information Technology Management (ITM)


เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำองค์กร และมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มีลักษณะเด่น คือ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทั้งทางด้านการบริหารจัดการองค์กรในแขนงต่างๆ และทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในตัวเอง ทำให้มีความพร้อมที่จะผสานวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนทำงานได้ทันที

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้านผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ ผู้กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักปรับปรุงกระบวนการทำงาน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ ฯลฯ

itm-m

 

  เว็บไซต์ของหลักสูตร     ดาวน์โหลด รายละเอียด