รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ 1/2560

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์

ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

         ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

1. หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร     (Click e-Brochure)

     1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ        

              วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (COM รุ่นที่ 36) http://it.nida.ac.th/comscience/ 

               – วิชาเอกวิทยาการข้อมูล (DS รุ่นที่ 2)           

              – วิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ (I-AM รุ่นที่ 2) http://interactivemedia.nida.ac.th/

              – วิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 22)

     1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์          

                – วิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 24)

      1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 11)  http://it-grads.nida.ac.th/

      1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 13) http://logistics.nida.ac.th/ 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร      

      2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      

      2.2 มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  นับถึงวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 (วันเปิดภาคเรียน)      

        อนึ่ง ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่สถาบันกำหนด และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และหากสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าว เป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

 

3. คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ผู้สมัครควรมี    

        3.1 ผู้สมัครควรเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค (หากได้รับการยกเว้นต้องระบุในใบสมัครด้วย)    

        3.2 ผู้สมัครในสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควรมีความสามารถเขียนภาษาชุดคำสั่งอย่างน้อย 1 ภาษา และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์    

 

4. การขอรับใบสมัคร    

          ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่

          4.1 download ข้อมูลใบสมัครจากเว็บไซต์ http://as.nida.ac.th หรือคลิกที่นี่ Download  ( Word FilePDF File )

         4.2 คณะสถิติประยุกต์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

         4.3 กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2727-3037-40

 

5. วิธีการรับสมัคร    

          5.1 การสมัครทางอินเทอร์เน็ต (สมัคร Online) ตั้งแต่บันนี้ – วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560           

                5.1.1 ขั้นตอนการสมัคร Online                    

                          1. ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th                    

                          2. ลงทะเบียน (เพื่อขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ)                    

                          3. ตั้งรหัสผ่าน                    

                          4. สมัครสอบ เลือกคณะสถิติประยุกต์ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ต้องการสมัคร                    

                          5. กรอกข้อมูลผู้สมัคร

                                      นส่วนของลักษณะงาน/งานที่รับผิดชอบ ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อใช้สำหรับ 

                                        ประกอบการพิจารณาการสมัคร                    

                         6. ยืนยันการสมัคร (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร)                    

                         7. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบ และชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท/ครั้ง)                    

                         8. แนบหลักฐานการสมัครสอบผ่านระบบ (Attach File) หรือ ส่งทาง e-mail : entrance@nida.ac.th  หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงสถาบันภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 โดยส่งที่          

 

กองบริการการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพ ฯ 10240                         

(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ)    

 

หมายเหตุ      

1. เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนได้      

2. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันฯได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครสอบจากธนาคารถูกต้องตามใบแจ้งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเองหลังการชำระเงินฝากธนาคาร 2 วันทำการ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th      

3. หากไม่จัดส่งเอกสารและไม่ชำระเงินภายในวันสุดท้ายของการสมัครทางอินเทอร์เน็ตสถาบันจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

       5.2 การสมัครด้วยตนเอง      

      ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ตามเวลาต่อไปนี้              

          ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.30 น.               

          เฉพาะ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.              

                    วันพุธที่ 15 – วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 19.30 น.

 

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา/วิชาเอก จากรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ      

      (1) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์   (Com รุ่นที่ 36)  

      (2) วิชาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล (DS รุ่นที่ 2)

      (3) วิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมสัมพันธ์ (I-AM รุ่นที่ 2)

      (4) วิชาเอกการจัดการระบบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 22)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์      

      (5) วิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 24)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

      (6) วิชาบิรหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 11)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

      (7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 13)

 

อนึ่ง ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะสมัครมากกว่า 1 สาขาวิชา/วิชาเอก จะต้องกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามสาขาวิชา/วิชาเอก ที่เลือกสมัคร

 

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร    

         – กรณีสมัครด้วยตัวเอง สาขาวิชา/วิชาเอกละ 800 บาท    

         – กรณีสมัคร Online สาขาวิชา/วิชาเอกละ 820 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

 

7. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร    

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้    

      7.1 หลักฐานแสดงวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    

      7.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัคร  เคยศึกษาทุกแห่ง แห่งละ 1 ชุด (ในกรณีผู้สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และเรียนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แนบผลการศึกษา(Transcript) ในระดับ(ปวส.) มาด้วย)

     7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด    

    7.4 หนังสือรับรองการทำงานของผู้สมัคร  พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ   

    7.5 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)     

    7.6 ผลการสอบวิชาเฉพาะ 2 และ/หรือวิชาเฉพาะ 1 ของสถาบันและผลการสอบอื่นๆ (ถ้ามี)

    7.7 หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ   สำนักงานคณะกรรมการ

          การอุดมศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     7.8 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่            

                            Assistant Registrar

                           Educational Service Division            

                           National Institute of Development Administration

                           118 Serithai Road

                           Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand

 

หมายเหตุ

เอกสารตามข้อ 7.7 และ 7.8 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบสอบสัมภาษณ์หรืออย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

 

8. การคัดเลือก    

           8.1 พิจารณาจากใบสมัคร          

                    – พิจารณาจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและประสบการณ์ของผู้สมัคร    

           8.2 สอบสัมภาษณ์

 

หมายเหตุ

1) ผู้สมัครที่มีผลการสอบมาตรฐาน เช่น GRE GMAT TOEFL หรือภาษาอังกฤษของสถาบัน (ซึ่งเป็นผลการสอบเข้าศึกษาต่อภาคปกติของสถาบัน) ภายใน 1 ปี อาจนำมายื่นพร้อมใบสมัคร เพื่อให้กรรมการใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกได้

2) ผู้สมัครที่มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร สามารถยื่นเอกสารวิชาการเพื่อให้กรรมการใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

3) ผู้สมัครที่สมัครรับการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งสาขาวิชา/ วิชาเอก จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอกแยกกัน ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องรับผิดชอบตนเองในการเตรียมตัวสมัคร และ/หรือสอบตามเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ให้ครบถ้วนด้วย

 

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ http://as.nida.ac.th วันพุธที่ 12 เมษายน 2560

 

10.วันและเวลาสอบสัมภาษณ์      

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 และวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560  เวลา 09.00 – 18.00 น.

 

11. การประกาศผลการคัดเลือก      

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

 

12. การรับเอกสารขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน      

ผู้ได้รับคัดเลือกสามารถรายงานตัวรับเอกสารขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม  2560 ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 19.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)      

กรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกไม่สามารถรับเอกสารด้วยตนเองได้ สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทนได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงด้วย 

 

13. การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนระหว่างวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันทจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้ที่ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาของธนาคารดังกล่าว

           หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

 

14. ค่าธรรมเนียมการศึกษา      

14.1 ค่าบำรุงการศึกษา                                                                 ภาคการศึกษาละ    4,000 บาท      

14.2 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคฤดูร้อน                                               ภาคการศึกษาละ     2,000 บาท      

14.3 ค่าลงทะเบียน                                                                              หน่วยกิตละ    3,500 บาท      

14.4 ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                                ภาคการศึกษาละ    1,200 บาท      

14.5 ค่าเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)                                                700 บาท      

14.6 ค่ารักษาสถานภาพ (กรณีลาพักการศึกษา)                                                           2,000 บาท      

14.7 ค่ากิจกรรมพิเศษ (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)              

        เฉพาะภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียน                                                                 8,000 บาท


          สำหรับสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (54,000 บาท)              

          ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียน                                                                       20,000 บาท              

          ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3   ภาคละ                                                                   17,000 บาท              

            (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)

14.8 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  

         ภาคการศึกษาละ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)                                                                   600 บาท      

14.9 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนผ่านธนาคาร                                                                  20 บาท 

 

หมายเหตุ

1. จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนตลอดหลักสูตรรวมทั้งวิชาเสริมพื้นฐานที่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เป็นดังนี้

        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ       

                 – วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดไว้อย่างน้อย 46 หน่วยกิต    

                 – วิชาเอกวิทยาการข้อมูล กำหนไว้อย่างน้อย 46 หน่วยกิต

                 – วิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์  กำหนดไว้อย่ายน้อย 46 หน่วยกิต

                 – วิชาเอกวิทยาการระบบสารสนเทศ กำหนดไว้อย่างน้อย 46 หน่วยกิต

       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์      

                 – วิชาเอกสถิติ กำหนดไว้อย่างน้อย 51 หน่วยกิต

       หลักสูตรการจัดการมาหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 – กำหนดไว้อย่างน้อย 45 หน่วยกิต

       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์       

                 – กำหนดไว้อย่างน้อย 43 หน่วยกิต

2. ระยะเวลาศึกษา ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4–5 ภาคการศึกษา และ 1-2 ภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ศึกษา ทุกสาขาวิชา/วิชาเอก ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต ยกเว้นภาคฤดูร้อน

3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

15. การปฐมนิเทศ      

                  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 6 ห้อง 602

 

16. วันเปิดภาคการศึกษา       

                  ภาคฤดูร้อน/2559                    เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

                 ภาคการศึกษาที่ 1/2560            เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 5  สิงหาคม 2560

 

หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบตารางสอนสำหรับแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อทราบกำหนดที่แน่นอน ได้ที่ http://as.nida.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2727-3037-40

 

17. กำหนดเวลาเรียน      

ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน (คือวันเสาร์และวันอาทิตย์)  สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะเปิดให้บริการทุกวัน ในวันราชการระหว่างเวลา 08.30 – 18.00 น. ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือกรณีพิเศษ ซึ่งจะประกาศงดการให้บริการล่วงหน้า

 

18. สถานที่เรียน      

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ฯ

 

หมายเหตุ

ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดสถาบันฯสงวนสิทธิ์ที่ จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/วิชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯ ไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *